بدون شرح !!!! چند آمار واقعی دردناک درباره زندگی روزمره را با هم در قالب آمار و دیاگرام مرور می کنیم.
ساعات باز شدن بانکها:
موز در هر زمان:
در سینما:
دانش شما از قانون رانندگی:
کشف اشتباهات تایپی:
اپلیکیشنهای مفید:
غذاهای خطرناک:
هلیکوپتر:
دروغهای بزرگ اینترنتی:
نمودار مک دونالد:
محتویات مجله های زنان:
محتوای رسانه های دیجیتالی:
صندلهای مردانه:
روشهای وقت تلف کردن در طول زمان:
وقتی کسی به شما میگوید به نظر خسته می آیید:
محتویات تیوب خمیردندان:
مدت زمانی که یک نفر می تواند بدون اینها زندگی کند:
چیزهایی که ذوب میشوند: