تاپیک های مشابه ادغام ، پست های بی ربط حذف و تاپیک به بخش گفتگوی آزاد منتقل شد.;)